Distance Sales Contract

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1- Taraflar;

1.1. Aracı

Unvanı                        : zaferozdemartproject Çağdaş Sanat Alanı

Adresi                         : Cafer Ağa Mahallesi Mühürdar Cd. 62/35 Kadıköy İstanbul

Telefon                        : +905394796309

Faks                            : 

E-Posta adresi              : zaferozdemartproject@gmail.com

Mersis No                    :                                 

1.2 Alıcı

Adı Soyadı / Unvanı     :

Adresi                         :

Telefon                        :

E-Posta adresi  :

1.3 Satıcı 

Adı Soyadı / Unvanı     :

Adresi                         :

Telefon                        :

E-Posta adresi              : 

Madde 2- Sözleşmenin Konusu;

Bundan sonra sözleşme içeriğinde, internet yolu ile mesafeli satışın yapılacağı  https://www.zaferozdemartproject.com/ internet sitesinden “Sistem”, internet sitesine üye olarak alışveriş yapan kullanıcılardan “Alıcı”, sistemi idare eden, https://www.zaferozdemartproject.com/ internet sitesinin tüm kullanma ve yararlanma haklarına sahip, sistem üzerinden yapılan “Müzayedeler” ve “Satıştakiler” şeklindeki satışa aracılık eden  zaferozdemartproject’ ten  “Aracı”, sistem üzerinden satışı yapılan sanat eserlerinden ise “Eser” şeklinde bahsedilecek olup işbu sözleşmenin konusu, Satıcıya ait, sistem üzerinden elektronik ortamda satışı yapılan aşağıda nitelikleri ve satış bedeli yazılı sanat eserinin satışı ve alıcıya teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince sözleşmenin taraflarının hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Madde 3- Sözleşme Konusu Esere Ait Ödeme, Teslimat ve Eserin Temel Nitelikleri;

Alıcı tarafından Aracıya ait https://www.zaferozdemartproject.com/  internet sitesi üzerinden elektronik ortamda satın alınan eser/eserlerin cinsi, türü ve temel nitelikleri, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, teslimat şekli, fatura bilgileri ve kargo ücreti aşağıda yer almaktadır. 

Satın Alınan Eser/Eserler                                             :

KDV ve Komisyon Dahil Toplam Satış Bedeli                  :

Ödeme Şekli                                                               :

Teslim Edilecek Kişi                                                   :

Telefon Numarası                                                       :

Teslimat Adresi                                                           :

Fatura Edilecek Kişi/Kurum                                        :

Fatura Adresi                                                              :

Vergi Dairesi                                                              :

Vergi Numarası                                                           :

Kargo Ücreti                                                               : 

Madde 4- Genel Esaslar;

4.1 18 yaşından küçükler,  https://www.zaferozdemartproject.com/ internet sitesine üye olamaz, satıcı ve alıcı sıfatını kazanamaz, alışveriş yapamaz. Aracı, Satıcı ve Alıcının internet sitesine üye olduğu esnada giriş yaptığı bilgileri esas alır. Aracı, Satıcı ve Alıcıların sisteme üye olurken yaşını yanlış yazması nedeni ile sorumluluk kabul etmez. Bu nedenle Alıcılar, reşit olduklarını, sistem üzerinden kullanıma sunulan servisleri kullanma hak ve yetkisine sahip bulunduklarını kabul eder.

4.2 Alıcı ve Aracı, işbu mesafeli satış sözleşmesinin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3 Taraflar işbu Sözleşme şartlarının yanı sıra Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.4 İşbu Sözleşme'nin tüm maddeleri taraflarca okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu sözleşme Alıcı tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

4.5 Sisteme üye olarak kullanan tüm kullanıcılar, sistemi ahlak, iyi niyet ve dürüstlük kurallarına uymak suretiyle kullanmak zorundadır. Bu nedenle sistemi engelleme, bozma, erişilmez kılma, sistem üzerindeki verileri izinsiz silme, değiştirme, hukuka aykırı kullanma ve benzeri kötü niyetli olarak değerlendirilebilecek, konusu suç teşkil edecek her türlü eylem kapsamında Aracının her türlü yasal yollara başvuru hakları saklıdır.

Madde 5- Aracının Hak ve Yükümlülükleri;

5.1 Aracı, sözleşme konusu eseri, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde edimini ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2  Aracı, eserlerin satışını yapmış olduğu internet sitesi üzerinde çalışan sistemin kusursuz şekilde işleyişi ve güvenliği için azami tüm önlemleri alır. Bununla birlikte anlık sistem hatalarından kaynaklanan fiyat yanlışlıkları, kötü niyetli üçüncü kişiler tarafından sisteme dışarıdan yapılan müdahaleler ile sistemin bir süreliğine işlemez hale gelmesi nedeniyle oluşan sorunlarda, sorun giderildikten sonra sistemin çalışan son halinde ilan edilen fiyatlar geçerlidir.

Madde 6- Satıcının Hak ve Yükümlülükleri;

6.1  Satıcı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca işbu sözleşme ile kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz olarak yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.2  Satıcı, işbu sözleşme kapsamında gerek sözleşmenin 8. maddesinde açıklanan Online Müzayede Şeklinde Satış, gerekse sözleşmenin 9. maddesinde açıklanan “Satıştakiler” Şeklinde Satışa sunulacak eserleri Aracıya elden yahut kargo aracılığı ile teslimini sağlar.

Madde 7- Alıcının Hak ve Yükümlülükleri;

7.1 Alıcı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz olarak yerine getireceğini, Aracıya ait https://www.zaferozdemartproject.com/ internet sitesinin detayları işbu sözleşmenin 8 nolu “Online Müzayede” şeklinde satış başlıklı maddesi ile 9 nolu “Satıştakiler” şeklinde satış başlıklı maddesinde açıklanan satış usulleri açısından Alıcı için belirlenen tüm hak ve yükümlülüklere riayet edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2 Alıcı, Aracıya ait internet sitesi (sistem) üzerinde bulunan “Satıştakiler” ve “Müzayedeler” bölümlerinde satışa sunulan sözleşme konusu eserlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimata ilişkin ön bilgileri ve şartları okuyarak bilgi sahibi olduğunu ve bu bilgilendirme neticesinde elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan etmektedir.

7.3 Alıcı, Aracıya ait internet sitesi (sistem) üzerinde bulunan “Satıştakiler” ve “Müzayedeler” bölümlerinde satışa sunulan eserlerden herhangi birini iade talebinde bulunması halinde hangi surette olursa olsun eserin kendisi veya ambalajına zarar vermeyeceğini, iade anında satış faturasının aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4 Alıcı, kendisine teslim edilen eseri/eserleri teslim aldığı anda kontrol etmek, kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde eseri/eserleri kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur.

Madde 8- “Online Müzayede” Şeklinde Satış;

8.1 Online Müzayede Şeklinde Satış, Aracı tarafından sistem üzerinde “Müzayedeler” başlığı altında düzenlenir.

8.2 Online Müzayede Şeklinde Satışta, satışın başlangıç ve bitiş tarihleri ve koşulları, Aracı tarafından önceden belirlenerek Aracıya ait https://www.zaferozdemartproject.com/ internet sitesi (sistem) üzerinden ve sisteme üye kullanıcılara gönderilen elektronik posta yolu ile ilan edilir. Açıklanan tarih aralığında sistem üzerinde satışa sunulan esere teklif verenler arasından en yüksek bedeli öneren Alıcıya satış yapılır.

8.4 Online Müzayede Şeklinde Satışın; tarihleri, bu satış yöntemi ile satışa sunulacak eserlerle eserlerin başlangıç fiyatları, Aracı tarafından belirlenir.

Madde 9- “Satıştakiler” Şeklinde Satış;

9.1Satıştakiler Şeklinde Satış, Aracı tarafından sistem üzerinde “Satıştakiler” başlığı altında düzenlenir.

9.2 Satıştakiler Şeklinde Satışta, Alıcılar, sistem üzerinden bu satış yöntemi ile satışa sunulan eserlere “Satıştakiler” butonuna tıklamak suretiyle eser için belirlenen “Satıştakiler” fiyatı üzerinden eseri satın alır.

9.3 Satıştakiler Şeklinde Satışın; tarihleri, bu satış yöntemi ile satışa sunulacak eserlerle, eserlerin  “Satıştakiler” satış fiyatları Aracı tarafından belirlenir.

Madde 10- Ödeme ve Teslimat;

10.1 Sistem üzerinden “Online Müzayede Şeklinde Satış” ve “Satıştakiler Şeklinde Satış” yöntemleri ile satışa sunulan eserlerin satın alındıkları tarihten itibaren satış bedelinin ödeme süresi 7 (yedi) gündür.

10.2 Sistem üzerinden alıcılar tarafından satın alınan eserlere ilişkin olarak yalnızca “havale” ve “kredi kartı” ile ödeme yöntemleri kabul edilmekte olup ödeme işlemi peşin olarak gerçekleştirilir.

10.3 Alıcı, satış bedelinin tamamını, Katma Değer Vergisi’ni (KDV) ve %10 Aracı şirket komisyonunu (+KDV) ödemekle yükümlüdür. Aracının teslimat yükümlülüğü, bu bedellerin ödenmesi ile birlikte başlayacak olup herhangi bir sebeple satın alınan eser/eserlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise Aracı, satışa konu eser/eserlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

10.4 Mesafeli satış sözleşmesine konu eser ya da eserler, Aracı tarafından, şehir içi teslimlerde 7 (yedi) gün, şehir dışı teslimlerde 14 (on dört) gün içinde, her halde yasa ve yönetmeliklerle belirlenen yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir eser için Alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. İşbu teslim süresi, Aracıya ait internet sitesi üzerinden satışı yapılan eserlere ilişkin ödemenin yapılması tarihinden itibaren başlayacaktır.

10.5 Sözleşme konusu eser, Alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Aracı sorumlu tutulamaz.

10.6 Mesafeli satış sözleşmesine konu esere/eserlere ilişkin ödemenin Alıcı tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, Alıcı ile kredi kartı sahibinin ya da eser/eserlerin teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere her türlü hukuki risk, Alıcıya aittir. Alıcı, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde Aracıdan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.7 Aracıya ait sistem üzerinden satışa sunulan eserlerin teslimatına ilişkin gönderi yöntemi olarak Alıcı tarafından tercih edilecek kargo firması aracılığı ile eserin Alıcı'ya teslim edilememesinden veya geç teslim edilmesinden dolayı Aracı sorumlu tutulamaz.

10.8 Alıcı, sözleşme konusu eserin/eserlerin Alıcı veya Alıcının gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden sonra Alıcıya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu eser/eserlerin bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Aracıya ödenmemesi veya hukuka aykırı şekilde elde edilen bir kredi kartı ile sistem üzerinden alım yapılması ya da herhangi illegal bir yöntemle sistem üzerinden satışa sunulan eser/eserlerin ödemesinin yapılmış olması halinde Alıcı, satış işlemine konu eseri/eserleri “3” gün içerisinde nakliye gideri Alıcıya ait olacak şekilde Aracıya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.9 Alıcı tarafından, mesafeli satış sözleşmesine konu esere/eserlere ilişkin ödemenin “hesaba yatırma” şeklinde yapılması durumunda, eserin/eserlerin bedelinin işbu sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde Alıcıya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait bir banka hesabına ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde sistem üzerinde açıklanan iletişim kanallarından herhangi birisinin kullanılması suretiyle bildirmeyi ve Aracı tarafından bu IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 11- Cayma Hakkı;

11.1 Alıcı, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, eserin alıcı veya alıcı tarafından teslimat için belirlenen kişi/kuruma teslim edildiği tarihten itibaren başlar. Cayma bildirimi, Alıcılar tarafından Aracıya ait Cafer Ağa Mahallesi Mühürdar Cd. 62/35 Kadıköy İstanbul adresine bildirimde bulunulması ve +90 539 4796309 numaralı telefon numarasından iletişime geçmek suretiyle yapılabilir.

11.2 Aracı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 12. maddesi 1. fıkrası uyarınca alıcının cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın  (eserin) alıcıya teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade eder.

11.3 Aracı, Alıcının cayma hakkı kapsamındaki tüm geri ödemelerini, Alıcının sistem üzerinden satışa sunulan eseri satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve Alıcıya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapar.

11.4 Aracı tarafından sözleşme kapsamında verilen aracılık hizmeti (komisyon bedeli), “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 15. maddesinde açıklanan “elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler” kategorisinde bulunduğundan cayma hakkı kapsamında değildir. Bu nedenle sözleşmeye konu eser/eserler kapsamında Alıcı tarafından cayma hakkının kullanılması durumunda komisyon bedeli iadesi yapılmaz.

11.5 Resmî Gazete Tarihi: 27.11.2014  ve Sayısı: 29188’ da yayınlanan MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Cayma Hakkının Kullanımı ve Tarafların Yükümlülükleri MADDE 15’te sayılan Cayma hakkının istisnaları Başlığında belirtilen kopyalanması çoğaltılması yapılabilecek Plak CD gibi müzik kaydedilen ürünler ile her bir sayfasının değerli ve eksikliğinin tespitinin zor olduğu Gravürlü resimli sınırlı sayı basım antika ve sanatsal kitapların satış sözleşmelerinde alıcı tüketici cayma hakkını kullanamaz ve ürün iadesi yapılamaz. 

Madde  12- Mücbir Sebepler; 

Doğal afet, isyan, savaş gibi mücbir sebep kabul edilebilecek türden durumlarla Aracının gerekli bilgi güvenliği ile ilgili azami önlemleri almasına karşın sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile Aracının makul kontrolü haricinde gelişen durumlarda işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç ya da eksik ifa etmesi veya hiç ifa etmemesi nedeni ile mücbir sebebin ortadan kalkacağı tarihe kadar taraflar sorumlu ve yükümlü olmayacaktır.

Madde 13- Yetkili Mahkeme;

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacaktır.

Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcının yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemelerinin görev ve yetki alanına girmeyen her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu 13 maddeden oluşan sözleşme, sözleşmeye konu eserin sistem üzerinden satışı tarihinde yürürlüğe girer.